Kwangwen Book co. Official Website Project Crew

Project Crew:
Project manager & Front-end engineering - MR.De-an Wang.
Web visual design - MR.Xiang-yu Zhong.
Backend engineering - MR.Jian-shun Hong.
English version translation - MR.Tian-wei Wu.
Japanese version translation - MS.Hui-ru Lin.

and for more information we hope you maximum your browser and view source code. ^_^